תיקון 42 לחוק מעמ | YPAY | נשיא גולן רואה חשבון


תיקון מספר 41 ותיקון 42  לחוק מע"מ והוראת שעה

בתאריך 21.3.2012 עבר בכנסת בקריאה שניה ושלישית חוק מע"מ הנקרא תיקון 42, מטרתו להקל על העוסקים הקטנים ולהחמיר עם אלו שלא מדווחים על עסקאות.  

תקציר התיקון:

  1. מועד הפקת החשבונית: עד לתיקון 42 נקבע כי - חשבונית תופק עד 14 יום ממועד החיוב במס, אך במקרים שבהם חל סעיף 29. תופק החשבונית בגין הסכום ששולם, לא יאוחר מ 7 ימים ממועד קבלתו. סעיף 42 קובע כי המועד להוצאת חשבונית יהיה תמיד עד 14 יום ממועד החיוב במס, גם כאשר המדובר בחיוב על בסיס מזומן או מצטבר ללא תלות במחזור העסק

  2. בחודש יוני 2011 פורסם תיקון 41 לחוק מע"מ שקבע כי עוסקים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 15 מיליון ₪ (כולל מע"מ) בשנה וחל עליהם החובה לנהל פנקסי חשבונות על פי תוספת י"א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973, יחול החיוב במס לגביהם עם קבלת התמורה, ועל הסכום שנתקבל, קרי על בסיס מזומן .

  3. דרישת חשבונית מס מהמוכר – התיקון קובע כי אסור לקונה לדרוש חשבונית מס, לפני ששילם את התמורה או חלקה, כאשר מועד חיוב המס בשל העסקה חל עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל. במילים אחרות כאשר מועד החיוב הוא על בסיס מזומן חל איסור על הקונה לדרוש חשבונית מס טרם התשלום

  4. הקלה ליצרנים : הוראת שעה לדיווח על בסיס מזומן - סעיף 29(1ב) לחוק קובע כי - עוסקים שחלה עליהן תוספת א' להוראות מס הכנסה ( ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג 1973, ומתקיים בהם האמור בסעיף 2(ד) לאותה תוספת (יצרנים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 1,950,000 שח ובעסקם לאיותר מ 6 מועסקים) יחול החיוב במס לגביהם עם קבלת התמורה, קרי על בסיס מזומן. 

        סעיפים נוספים מתיקון 42 :

  • תוקן סעיף 116 לחוק - הארכת המועד לניכוי מס תשומות, נקבע כי ניכוי מס תשומות יתאפשר עד 5 שנים מיום הוצאת החשבונית. אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי אי ניכוי מס התשומות במועד המקורי לא נבע מרשלנות של העוסק.

 

  • הקלה נוספת לעוסקים קטנים - עוסקים שמחזור עסקאותיהם לפני מע"מ אינו עולה על 1,500,000 ש"ח יחויבו בהגשת דוח דו-חודשי למע"מ במקום דוח חודשי.

 

  • בעסקאות שירות שמחירן הושפע מיחסים מיוחדים או שלא נקבע להן מחיר או שתמורת העסקה כולה או חלקה אינה בכסף, מועד החיוב במס יהיה על בסיס מצטבר, (עם מתן השירות)

 

  • במטרה להילחם בהעלמת עסקאות - במקרה בו החייב לא ניכה תשומות שהיה זכאי לנכותם על פי חוק וכן לא ניהל ספרים או ניהל אותם תוך סטייה מהותית מהוראות החוק והתקנות, יוטל עליו קנס בשיעור של 30% ממס התשומות.

  

  • דחיית ההוראה המחייבת את העוסקים המורשים למספר את החשבוניות במספרים שיוקצו על ידי רשות המסים  עד ל-1.1.2017 , בסמכותו של שר האוצר לדחות מועד זה ל 3 שנים נוספות או להקדימו ב 3 שנים.                 

 

חוק מס ערך מוסף תיקון מספר 42 והוראת השעה, התשע"ב 2012       

 

רואה חשבון נשיא גולן

משרד רואי החשבון נשיא גולן ושות', משרדנו וותיק, ומבצע ביקורות לכל סוגי החברות מזה שנים רבות.

אנו מציעים את שירותי הביקורת של משרדנו לצורך עריכת המאזן השנתי של חברתכם לשנת המס 2017.

כמו כן פתיחת תיק בחינם למי שממשיך לנהל את הנהלת החשבונות במשרדנו / הדו"ח השנתי 

אתם מוזמנים לפנות לקבלת הצעה 03-5607767  או במייל  Golan@GolanG.co.il

 

 לינקים למקורות שונים

נשיא גולן ושות' רואי חשבון https://www.golang.co.il
מערכת וואי פיי https://ypay.co.il/
פייסבוק https://www.facebook.com/Ypay.co.il/
תוכנת וואי פיי https://www.golang.co.il/article31
חשבונית דיגיטלית חינם https://www.golang.co.il/article35
מדריך לפתיחת תיק במע"מ https://www.golang.co.il/article36
פתיחת תיק במס הכנסה https://www.golang.co.il/article37
חשבונית ירוקה https://www.golang.co.il/article38
הוצאות מוכרות לעצמאים וחברות https://ypay.co.il/front/article/4 
עוסק פטור או מורשה? https://ypay.co.il/front/article/7 
איך פותחים עסק ברשיות המס? https://ypay.co.il/front/article/8 
סליקה
https://ypay.co.il/front/article/14 

הנהלת חשבונות דיגיטלי אונליין https://ypay.co.il/front/article/16 
דוח שנתי עוסק פטור https://ypay.co.il/front/article/18 
תוכנה לניהול עסק קטן בחינם https://ypay.co.il/front/article/19 
תוכנת הנהלת חשבונות חינם https://ypay.co.il/front/article/21 
המדריך המלא להגשת הצהרת הון למס הכנסה https://ypay.co.il/front/article/22 
חתימה דיגיטלית חינם https://ypay.co.il/front/article/28 
שירותים חשבונאיים https://ypay.co.il/front/article/29 
מערכת הנהלת חשבונות חינם https://ypay.co.il/front/article/30 
חברה בעמ -  https://ypay.co.il/front/article/35 
טפסים לרשויות המס https://ypay.co.il/front/article/37 
מדריך ההוצאות המקיף למס הכנסה  https://ypay.co.il/front/article/40 

סרטונים מומלצים

דוח שנתי למס הכנסה https://www.youtube.com/watch?v=K_9rMhUJxts
פתיחת עסק https://www.youtube.com/watch?v=EvqSGheqQgs
עוסק פטור מורשה או חברה בע"מ ? https://www.youtube.com/watch?v=rM_c9DdWQTo
חשבונית ירוקה | חשבונית דיגיטלית https://www.youtube.com/watch?v=l4Xcre1PJY0
חשבונית דיגיטלית | חשבונית ירוקה https://www.youtube.com/watch?v=LjjaSLGlCLc